Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
04.02.2013 № 3
(у редакції наказу ДСНС
12.11.2018 № 661)

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Львівській області
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

код ЄДРПОУ 38627339

 

       1. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (скорочена назва – ГУ ДСНС України у Львівській області) (далі – Головне управління) є територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, уповноваженим на забезпечення реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.
       Головне управління підпорядковується ДСНС.
       Персонал (кадри) Головного управління складають особи рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту за контрактом, та працівники, з якими укладається трудовий договір. Порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та трудові відносини з працівниками регулюються відповідно до чинного законодавства.
       Голова Львівської обласної державної адміністрації координує діяльність Головного управління і сприяє у виконанні покладених на нього завдань.
       Головне управління є правонаступником прав і обов'язків Головного територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Львівській області та Головного управління Держтехногенбезпеки у Львівській області.
       2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, дорученнями Міністра внутрішніх справ України, наказами та дорученнями ДСНС, актами Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.
       3. Основними завданнями Головного управління на відповідній території є:
реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;
здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;
       внесення на розгляд ДСНС пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у зазначених сферах;
реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.
       4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань на відповідній території:
       1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, надає ДСНС пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств;
       2) здійснює повноваження постійно діючого органу управління цивільного захисту у складі територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ);
       3) бере участь у формуванні проектів планів у сфері цивільного захисту регіонального рівня на мирний час та в особливий період;
       4) бере участь у підготовці органів управління територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок;
       5) бере участь у заходах щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку (у тому числі з використанням спеціального програмного забезпечення), забезпечує разом з місцевими держадміністраціями здійснення контролю за готовністю зазначених споруд до використання за призначенням, проведення їх інвентаризації;
       6) здійснює заходи щодо впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
       7) бере участь у заходах щодо радіаційного і хімічного захисту, координує та контролює здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов’язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;
       8) здійснює разом із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями прогнозування імовірності виникнення надзвичайних ситуацій, вносить пропозиції щодо показників ризику та здійснює районування території щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
       9) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, суб'єктами господарювання щодо здійснення заходів з евакуації населення;
       10) забезпечує здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій, а також проводить просвітницьку та практично-навчальну роботу з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;
       11) залучає підрозділи пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та координує їх діяльність під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організовує проведення пошуково-рятувальних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і здійснює контроль за їх проведенням;
       12) організовує та здійснює заходи зі службової підготовки особового складу Головного управління та підпорядкованих підрозділів;
       13) організовує та здійснює заходи психологічного захисту населення у разі загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій;
       14) проводить через підпорядковані підрозділи піротехнічні роботи, пов’язані із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, на яких розміщені і постійно дислокуються військові частини, установи, військові навчальні заклади, підприємства та організації Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законів;
       15) вносить ДСНС пропозиції щодо формування переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, що підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню, а також порядку здійснення такого обслуговування;
       16) забезпечує гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю людей чи призводять до завдання матеріальних збитків;
       17) організовує та забезпечує охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів;
      18) реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, а також щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
       19) здійснює оповіщення та інформування місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій;
       20) бере участь у впровадженні та забезпечує функціонування і розвиток системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;
    21) бере участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, наданні екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) постраждалим та рятувальникам;
      22) здійснює заходи з медичного забезпечення (лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні заходи, медичне постачання, санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація) осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту (війни), членів їхніх сімей;
   23) бере участь у провадженні наукової, науково-технічної, інвестиційної, інформаційної, видавничої діяльності, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж, є замовником наукових робіт, бере участь у проведенні прикладних науково-дослідних робіт, розробці галузевих стандартів з питань, що належать до компетенції ДСНС;
       24) надає ДСНС пропозиції щодо державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;
    25) здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, забезпечує підвищення кваліфікації працівників Головного управління та підпорядкованих підрозділів, а також осіб, включених до кадрового резерву;
       26) бере участь в організації навчання населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях, розробці відповідних організаційно-методичних рекомендацій та програм з підготовки населення до таких дій;
       27) організовує і здійснює безпосередньо та через підпорядковані підрозділи державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання;
       28) організовує та проводить перевірку стану готовності органів управління та сил функціональних і територіальної підсистем ЄДС ЦЗ до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на місцевому рівні;
       29) здійснює реєстрацію декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
       30) здійснює державний нагляд (контроль) за:
вжиттям інженерно-технічних заходів цивільного захисту відповідно до закону;
діяльністю аварійно-рятувальних служб, станом їх готовності до реагування на аварії та надзвичайні ситуації, а також вживає заходів до зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб у порядку, визначеному законодавством;
дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків;
       31) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;
       32) розглядає у разі звернення фізичних чи юридичних осіб:
проектну документацію щодо влаштування засобів протипожежного захисту (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією населення, протидимного захисту, пожежного спостереження, вогнезахисної обробки будівельних конструкцій (виробів, матеріалів), автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення), а також бере участь у прийманні проведених робіт із влаштування зазначених засобів;
проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту, а також розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної та проектної документації;
       33) перевіряє наявність і утримання в стані готовності автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення та систем протипожежного захисту на об’єктах, які підлягають обладнанню такими системами;
       34) перевіряє наявність і готовність до використання в разі виникнення надзвичайних ситуацій промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;
       35) складає акти перевірок, видає приписи, постанови, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а в разі встановлення порушень, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, звертається до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;
       36) подає на розгляд ДСНС пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, удосконалення системи цивільного захисту на відповідних територіях, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності;
       37) подає ДСНС, місцевим держадміністраціям та органам місцевого самоврядування інформацію про юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;
       38) бере участь у розробленні будівельних норм у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, пропозицій щодо внесення змін до них та визнання їх такими, що втратили чинність, подає ДСНС відповідні пропозиції;
       39) застосовує адміністративно-господарські санкції за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
       40) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції ДСНС;
       41)gпроводить інформаційно-роз’яснювальну, агітаційно-пропагандистську та культурно-масову роботу з питань безпеки життєдіяльності та популяризації служби цивільного захисту;
       42) у разі звернення фізичних чи юридичних осіб надає:
інформацію щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки;
методичні рекомендації щодо розроблення та підготовки положень, інструкцій, інших нормативних документів у сфері пожежної та техногенної безпеки, що діють на підприємствах, в установах, організаціях та на інших суб’єктах господарювання незалежно від форми власності;
       43) перевіряє відповідно до закону стан:
       готовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб’єктів господарювання;
       дотримання правил транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та порядку їх перевезення транспортними засобами;
       планування та готовності до здійснення заходів з організації евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
       підготовки населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
       44) бере участь у:
       розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних, регіональних програм з питань, що належать до компетенції ДСНС;
       розгляді проектів державних, регіональних програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об’єктів і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
     формуванні науково-технічної політики з питань, що належать до компетенції ДСНС, координації наукових досліджень та впровадженні передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, продукції протипожежного призначення;
       роботі регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
       здійсненні заходів з переведення територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ з режиму функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;
       роботі комісій з розслідування авіаційних подій;
       розслідуванні пожеж, причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання запобіжних заходів, а також проведенні оцінки дій органів управління і сил щодо        організації та проведення ними рятувальних та інших невідкладних робіт;
       розгляді проектів об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, в частині додержання вимог нормативно-правових актів щодо інженерно-технічних заходів, у сфері пожежної та техногенної безпеки;
       розгляді проектів містобудівної документації та подає спеціально уповноваженому органу містобудування та архітектури висновки щодо додержання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;
       у межах повноважень у підготовці пропозицій щодо віднесення населених пунктів та суб’єктів господарювання до груп (категорій) із цивільного захисту;
       45) розробляє плани взаємодії із заінтересованими органами управління та силами цивільного захисту на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;
       46) проводить у встановленому порядку внутрішній аудит;
       47) здійснює міжнародне співробітництво в межах компетенції з профільними структурами зарубіжних країн та міжнародними організаціями через Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва ДСНС;
       48) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Головного управління та підпорядкованих підрозділів;
       49) забезпечує надання підпорядкованими підрозділами у передбачених законодавством випадках платних послуг;
       50) вносить ДСНС пропозиції щодо технічного регулювання у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а також щодо встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до засобів протипожежного захисту та аварійно-рятувальних засобів, пожежонебезпечної продукції;
       51) проводить через підпорядковані підрозділи роботи із стандартизації, сертифікації, акредитації та метрологічного забезпечення діяльності з питань, що належать до компетенції ДСНС;
       52) подає до ДСНС пропозиції щодо стратегічних, програмно-планових документів у відповідній сфері та забезпечує їх виконання;
       53) забезпечує додержання вимог законодавства з питань охорони праці у Головному управлінні;
       54) проводить роботу з профілактики правопорушень та додержання дисципліни в Головному управлінні та підпорядкованих підрозділах;
       55) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо забезпечення правового та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, пенсіонерів, ветеранів служби цивільного захисту, членів їх сімей та працівників Головного управління і підпорядкованих підрозділів;
       56) сприяє розвитку соціального діалогу, проведенню консультацій із всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту населення;
       57) здійснює закупівлі товарів, робіт та послуг у встановленому законодавством порядку;
       58) у межах, визначених законодавством, виконує функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
       59) організовує охорону об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління;
       60) розглядає проекти нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів, правил, технічних умов і регламентів та інших нормативно-технічних документів з питань, що належать до компетенції ДСНС, які розробляються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями;
       61) здійснює заходи з технічного обслуговування, експлуатації будівель і споруд виробничних і житлово-побутових приміщень Головного управління та підпорядкованих підрозділів;
       62) вживає заходів щодо оформлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно (будівлі та споруди) та земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок підпорядкованих підрозділів;
       63) визначає потребу і розподіляє ресурси та техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно (за виключенням нерухомого майна), необхідні (за встановленими нормативами) для укомплектування підпорядкованих підрозділів та особового складу;
       64) організовує експлуатацію, технічне обслуговування, випробування та ремонт транспортних засобів, пожежно-технічного озброєння, засобів зв’язку, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, мережного обладнання та засобів технічного захисту інформації, верстатного обладнання, виробничих і побутових приміщень у підпорядкованих підрозділах, веде їх облік, контролює правильність утримання, списання і реалізацію;
       65) організовує та забезпечує виконання заходів з безпеки дорожнього руху в підпорядкованих підрозділах;
       66) забезпечує у межах компетенції виконання Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні;
       67) веде облік надзвичайних ситуацій та пожеж у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
       68) веде облік сил цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;
       69) забезпечує діяльність лікарсько-експертної комісії;
       70) здійснює за дорученням ДСНС заходи щодо завантаження, вивезення, складування, супроводження до місця призначення гуманітарної допомоги;
      71) організовує та забезпечує на підставі плану діяльності на плановий та наступний за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх до ДСНС;
      72) організовує та забезпечує відбір та вивчення випускників загальноосвітніх і професійно-технічних закладів, оформлення на них документів для вступу до закладів вищої освіти цивільного захисту;
       73) за дорученням ДСНС представляє її інтереси під час розгляду справ у судах;
       74) здійснює інші повноваження, визначені законом та покладені на ДСНС.
       5. Головне управління з метою організації своєї діяльності:
       1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;
       2) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
       3) організовує планово-фінансову роботу, в тому числі у підпорядкованих підрозділах, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
       4) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;
       5) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;
       6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
       7) забезпечує у межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
       8) організовує ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
       9) здійснює планування заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки;
       10) відкриває рахунки в установах банків України.
       6. Головне управління має право:
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;
одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб;
скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Головне управління завдань;
користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.
       7. Головне управління здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через підпорядковані підрозділи, територіальні органи нижчого рівня (у разі їх утворення в установленому законодавством порядку), а також контроль за їхньою діяльністю.
       8. Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Львівської області.
       9. Головне управління у межах повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
Акти Головного управління можуть бути скасовані Головою ДСНС повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра внутрішніх справ України, а також Міністром внутрішніх справ України у разі відмови Голови ДСНС скасувати такий акт.
       10. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСНС за погодженням з Міністром внутрішніх справ України та головою Львівської обласної державної адміністрації.
Начальник Головного управління має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням з Міністром внутрішніх справ України Головою ДСНС. За рішенням Голови ДСНС кількість заступників начальника Головного управління може бути збільшена до чотирьох.
У разі відсутності начальника Головного управління чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов’язки виконує один із заступників згідно із розподілом обов’язків.
       Заступник начальника Головного управління, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків належить питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є Головним державним інспектором з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки на відповідній території.
       Керівник структурного підрозділу апарату Головного управління, до компетенції якого належить питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є заступником Головного державного інспектора з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки на відповідній території.
       Інші посадові особи структурного підрозділу апарату Головного управління, до компетенції якого належить питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є державними інспекторами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки на відповідній території.
       11. Начальник Головного управління:
здійснює керівництво Головним управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
організовує та забезпечує виконання Головним управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів ДСНС, доручень Голови ДСНС та його заступників, розпоряджень голови Львівської обласної державної адміністрації;
вносить Голові ДСНС пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Головного управління (річні, піврічні), погоджені з головою Львівської обласної державної адміністрації;
попередньо письмово погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи Головного управління з головою Львівської обласної державної адміністрації, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей;
звітує перед Головою ДСНС, головою Львівської обласної державної адміністрації щодо виконання покладених на Головне управління завдань та планів роботи;
забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію Головного управління з Львівською обласною державною адміністрацією;
забезпечує надання Львівській обласній державній адміністрації інформації, необхідної для здійснення нею державного контролю;
здійснює добір кадрів у Головне управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу та працівників;
призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших осіб рядового і начальницького складу та працівників Головного управління, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);
присвоює в установленому законодавством порядку спеціальні звання служби цивільного захисту особам рядового і начальницького складу;
у межах повноважень укладає контракти про проходження служби в органах та підрозділах цивільного захисту;
порушує в установленому законодавством порядку перед Головою ДСНС клопотання про присвоєння спеціальних звань служби цивільного захисту своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;
підписує накази Головного управління;
надає в межах повноважень, передбачених законом, доручення, обов’язкові для виконання особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівниками апарату Головного управління та підпорядкованих Головному управлінню підрозділів;
підписує договори господарського та цивільно-правового характеру;
розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і посадові інструкції осіб рядового і начальницького складу та працівників;
відповідно до чинного законодавства розпоряджається коштами Державного бюджету України в межах затвердженого кошторису на утримання Головного управління та підпорядкованих підрозділів;
організовує здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;
організовує ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до чинного законодавства та забезпечує збереження оброблених первинних документів та регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років;
несе відповідальність за порушення бюджетного законодавства, а також за розгляд матеріалів контрольних заходів і невжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;
представляє Головне управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями або уповноважує на це інших посадових осіб Головного управління;
забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Начальник Головного управління підзвітний та підконтрольний голові Львівської обласної державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих держадміністрацій.
       12. У Головному управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямків діяльності може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Головного управління.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Головному управлінні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Головного управління.
       13. Головне управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел, не заборонених законом. Форма власності Головного управління — державна.
Структуру Головного управління затверджує Голова ДСНС за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.
Штатний розпис та кошторис Головного управління затверджує Голова ДСНС.
Чисельність осіб рядового і начальницького складу, працівників Головного управління затверджує Голова ДСНС у межах граничної чисельності, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів ДСНС.
У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Головного управління активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
       14. Головне управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


                     Голова                                                                                                                                                                         М. Чечоткін