ГоловнаПРО ГУСтруктураСектор житлового забезпечення
 Версія для друку

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор житлового забезпечення Центру забезпечення діяльності

ГУ ДСНС України у Львівській області

 

  1. Загальні положення

1.1. Сектор житлового забезпечення (далі – Сектор) є структурним підрозділом Центру забезпечення діяльності (далі – Центр) ГУ ДСНС України у Львівській області  (далі – Головне управління).

1.2. Сектор є провідним підрозділом у сфері житлового забезпечення осіб рядового і начальницького складу, працівників Головного управління.

1.3. Сектор безпосередньо підпорядковується заступнику начальника Головного управління .

1.4. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами ДСНС України, документами Управління, а також цим Положенням.

1.5. У разі необхідності Сектор розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, віднесених до його компетенції.

1.6. Структура та чисельність Сектору затверджуються Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

1.7. Працівники Сектору призначаються і звільняються наказом начальника Головного управління.

1.8. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці працівників, матеріальне, соціальне і побутове забезпечення Сектору визначаються начальником Головного управління згідно з чинним законодавством.

1.9. Покладання на Сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, не допускаються.

1.10. Головною метою Сектору є в межах компетенції забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу, працівників Головного управління

 

  1. Основні завдання та функції.

2.1. Виконання наказів, доручень, листів тощо Головного управління, ДСНС України з житлових питань для осіб, що потребують  забезпечення житлом згідно з чинним законодавством України.

 

2.2. Діяльність за програмою  «Пільговий лізинг для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту ДСНС України».

2.3. Робота, пов’язана із виконанням Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1201.

2.4. Контроль та організація роботи з питань забезпечення житлом в межах компетенції.

2.5. Документальне оформлення квартирного обліку осіб, що потребують забезпечення житлом.

2.6. Здійснення контролю та ведення обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

2.7. Здійснення контролю та ведення обліку звернень щодо виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень.

2.8. Здійснення контролю та ведення обліку за службовим житлом.

2.9. Забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сферах цивільного захисту і державної служби з питань забезпечення житлом відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.

2.10. Участь у заходах, які проводяться Головним управлінням.

2.11. Виконання інших завдань з питань, віднесених до компетенції Сектору.

 

  1. Права і обов’язки

4.1. За дорученням заступника начальника Головного управління, керівників Центру, відділу ресурсного забезпечення, керівництва Головного управління здійснювати самостійно та разом з іншими структурними підрозділами планові та раптові перевірки підпорядкованих підрозділів з питань, віднесених до компетенції Сектору чи окремих завдань.

4.2. За погодженням керівництва Головного управління отримувати від керівників структурних підрозділів Головного управління та підпорядкованих підрозділів довідки, розрахунки, пояснення та інші матеріали, документи необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

4.3. Брати участь у нарадах, інших заходах з питань, що віднесені до  компетенції Сектору.

4.4. Сектор має право на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень.

4.5. Інформувати заступника начальника Головного управління в разі покладання на Сектор виконання роботи, що не належить до компетенції та виходить за межі посадових функціональних обов’язків, а також у випадках, коли керівники відповідних підрозділів не надають документи, інформацію, необхідну для вирішення покладених завдань та виконання посадових функціональних обов'язків.

4.6. Подавати звіт про роботу Сектора за квартал, рік, на вимогу заступника начальника Головного управління.

4.7.  Інші права та обов’язки, що визначені законодавством України.

              

  1. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

5.1.  З метою всебічного і комплексного опрацювання поставлених на Сектор питань здійснює свою діяльність з іншими структурними підрозділами Головного управління.

5.2. Взаємодія може плануватися і здійснюватися завчасно шляхом розроблення відповідних планів та інструкцій, які уточнюються та погоджуються із взаємодіючими органами та підрозділами в установленому чинним законодавством порядку.

 

  1. Організація роботи

6.1. Свою діяльність Сектор організовує на основі поєднання колегіальності та єдиноначальності в обговоренні та вирішенні службових питань із встановленням чіткої відповідальності кожного працівника за стан справ, доручену ділянку роботи та виконання окремих завдань.

6.2. Робота Сектору планується згідно з квартальними планами Управління у взаємодії з іншими структурними підрозділами та поставлених завдань керівництва Головного управління.

6.3. Методичне забезпечення діяльності Сектору здійснює Департамент ресурсного забезпечення ДСНС України.

6.4. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підрозділу.

6.4. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту.

 

  1. Керівництво

7.1. Начальник Сектору призначається і звільняється з посади начальником Головного управління.

7.2. На час відсутності керівника Сектору (відрядження, відпустка, хвороба) його обов’язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених завдань інша особа, яка визначається начальником Головного управління.

7.3. Начальник Сектору:

- організовує, спрямовує роботу Сектору на виконання покладених на нього завдань і функцій;

- здійснює керівництво діяльністю Сектору;

- здійснює планування Сектору відповідно до визначених завдань, функцій, доручень керівництва Головного управління;

- забезпечує в межах своєї компетенції збереження у Секторі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства України;

- здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства з питань віднесених до компетенції Сектору;

- може брати участь у роботі комісій  Головного управління  віднесених до компетенції Сектору;

- забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

        -     - організовує проведення методичних нарад, семінарів, круглих столів, надання консультацій тощо з питань, визначених до компетенції Сектору та обов'язків;

         - бере участь у заходах, які проводить Головне управлянні;

- дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підрозділу;

         -  виконує інші завдання, покладені керівництвом Головного управління.

7.4. Кваліфікаційні вимоги до начальника Сектору – ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 

 

Контрольний список осіб рядового і начальницького складу, працівників та службовців ГУ ДСНС України у Львівській областіякі перебувають на обліку у виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування Львівської області.

______________________________________________________

 Начальник сектору:

                                    Бандерич Галина Михайлівна

                                    Телефон: (032) 239-02-12

    Твіт